متون فقــه 1

متون فقــه 1

متون فقــه 1

«جزوه تایپ شده» متون فقــــه 1( حاوی 30 صفحه) ( باب متاجر کتاب لعمه دمشقیه ترجمه دکتر حمید مسجر سرایی ) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد حایری فرهیخته گرامی، ضمن تشکر ازاحترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید ه رگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است .