متون حقوقی 2

متون حقوقی 2

متون حقوقی 2

«جزوه تایپ شده» متون حقوقی 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد محمد مهدی برغی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.