پایان نامه بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل

پایان نامه بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل

پایان نامه بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل

دانلود پایان نامه بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل ۱۲۴ ص فرمت WORD چكيده: با توجه به كار برد وسيع چدنهاي نشكن در صنايع كه مي تواند جايگزين مناسبي براي برخي از فولادها باشد لذا اهميت اين موضوع سبب گرديده كه در اين زمينه تحقيقات فراواني صورت گيرد. در اين پروژه اثر مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن مورد بررسي قرار گرفته است. ريز ساختار نمونه هاي مورد آزماش در دو حالت قبل از اچ و پس از اچ بررسي و اثر اين عنصر بر ساختار و خواص مكانيكي پرداخته شده است. فهرست فصل اول: مقدمه هدف آزمايش 1-1