بلتت

بلتت

بلتت

سیوان گیان سلام کا احمد کلیل دوکانی دو سی حفته یه گوم کردوه وتم مگر بیبه ی تا سعاتی تر اگر له دوکانیش نبو له سوپرمارکت روبرو دای بنی.سیوان گیان سلام کا احمد کلیل دوکانی دو سی حفته یه گوم کردوه وتم مگر بیبه ی تا سعاتی تر اگر له دوکانیش نبو له سوپرمارکت روبرو دای بنی.