مقاله تكنيك هاي انتقال جنين در گاو

مقاله تكنيك هاي انتقال جنين در گاو

مقاله تكنيك هاي انتقال جنين در گاو

دانلود مقاله تكنيك هاي انتقال جنين در گاو بسته حاضر آموزش كامل تكنيك هاي انتقال جنين در گاو وگاوميش مي باشد كه در فورمت word ارائه گرديده است مقدمه: عمل انتقال جنين 1 (ET) براي اولين بار حدود 55 سال پيش با موفقيت بر روي گاو ها انجام گرفت . عمل انتقال جنين صرفاً بر روي گاوهاي ماده صورت مي گيرد. گاو ماده اي كه از او جنين جمع آوري مي شود به عنوان دهنده ي جنين و در اصطلاح donor مي گويند . گروهي از گاوهاي ماده كه جنين ها را مي گيرند به عنوان ماده گاو گيرنده و در اصطلاح reciptent مي گويند .