فيزيك و راديوبيولوژي پزشكي هسته اي ساها زبان فارسي

فيزيك و راديوبيولوژي پزشكي هسته اي ساها زبان فارسي

فيزيك و راديوبيولوژي پزشكي هسته اي ساها زبان فارسي

فيزيك و راديوبيولوژي پزشكي هسته اي ساها زبان فارسي فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته‌ای‌/ تالیف گوپال ساها؛ ترجمه عباس تکاور، محمد افتخاری