رزوناس

رزوناس

رزوناس

افزایش دامنه با کاهش میرایی در نزدیکی فرکانس تشدید. در فیزیک ، رزونانس یا تشدید عبارت است از تمایل سیستم به نوسان با بیشینه دامنه در فرکانس‌هایی خاص می‌باشد که به آنها فرکانس رزونانس و یا فرکانس تشدید گویند