فلســفه حـق

فلســفه حـق

فلســفه حـق

«جزوه تایپ شده» فلســـفه حـق ( سوالات به همراه پاسخ ) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد شکی رفسنجانی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر ازاحترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگون ه انتشار غیرمجاز ( د ر اختیار دیگران قراردادن) جزوات ، شرعا حـــرام است .