کتاب راهنمای تحلیل کسب و کار یا BABOK

کتاب راهنمای تحلیل کسب و کار یا BABOK

کتاب راهنمای تحلیل کسب و کار یا BABOK

کتاب BABOK Guide یک استاندارد جهانی شناخته‌شده برای تحلیل کسب و کار است. BABOK دانش تحلیل کسب و کار را جمع‌آوری کرده و روش‌های موردتوافق و برتر را ارائه می‌کند. کتاب راهنمای تحلیل کسب و کار یا BABOK که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، از منابع مهم حوزه تحلیل کسب و کار به حساب می‌آید. تحلیلگران کسب و کار این کتاب را به عنوان یک راهنمای مهم در امور کاری و حرفه‌ای خود می‌شناسند. همچنین، جهت شرکت در امتحانات بین‌المللی موسسه IIBA نیز از این منبع به عنوان اصلی‌ترین منبع یاد می‌شود. کتاب A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge با نام مخفف BABOK Guide از منابع مهم حوزه تحلیل کسب و کار و منبع اصلی امتحان‌های موسسه IIBA یعنی سطوح تحلیلگر کسب و کار شامل CCBA و CBAP و ECBA است. در این

برنامه ریزی استراتژیک و شاخص های چابکی سازمان

برنامه ریزی استراتژیک و شاخص های چابکی سازمان

برنامه ریزی استراتژیک و شاخص های چابکی سازمان

این گزارش (ترجمه فارسی) در مارچ 2021 که توسط سازمان APQC برای کشف ﺑهروش ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ارائه شده است. اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه روﻧﺪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ روش ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ورودی ھﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ روﺷﮭﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ.

بررسی جامع برنامه 25 ساله ایران و چین

بررسی جامع برنامه 25 ساله ایران و چین

بررسی جامع برنامه 25 ساله ایران و چین

گزارش راهبردی "بررسی جامعقرارداد 25 ساله ایران و چین"، در 5 موضوع زیر مورد تحلیل قرار گرفته است: 1- بررسی جایگاه صنعت نفت و انرژی 2- بررسی جایگاه تجارت خارجی 3- بررسی جایگاه صنعت خودرو 4- بررسی جایگاه تامین مالی 5- بررسی جایگاه فناوری و نوآوری