مسکونی ویلایی 8 واحده

مسکونی ویلایی 8 واحده

مسکونی ویلایی 8 واحده

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. سایت پلان با جزییات-پلان ها-برش ها- نماها

کتابخانه بیله سوار

کتابخانه بیله سوار

کتابخانه بیله سوار

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. سایت پلان و شیب بندی پشت بام-پلان اندازه گذاری-پلان مبلمان- مقطع ها-نماها-پلان کفسازی-پلان سقف کاذب و ….

پروژه کامل اداره بازرگانی شهرستان گرمی(اردبیل)

پروژه کامل اداره بازرگانی شهرستان گرمی(اردبیل)

پروژه کامل اداره بازرگانی شهرستان گرمی(اردبیل)

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. پلان موقعیت ومحوطه سازی-پلان اندازه گذاری-نمای جنوبی- نمای شرقی- برش ها-دیتایل های اجرایی-تیپ بندی درها و پنجره ها-پلان تیرریزی- سایت پلان-پلان ستون گذاری و …

پروژه کامل مجتمع تجاری نگین سرعین

پروژه کامل مجتمع تجاری نگین سرعین

پروژه کامل مجتمع تجاری نگین سرعین

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل 12 قسمت جداگانه بوده،و دارای مباحث زیر میباشد. پلان معماری طبقات-دارای 2نمای جنوبی و شمالی-پلان پیلوت-برش A-A-تیپ بندی ستون ها-تیر ریزی طبقات-پلان فونداسیون-پلان اندازه گذاری طبقات-جزییات بادبندها و …

پروژه کامل مرکز بهداشت پارس آباد

پروژه کامل مرکز بهداشت پارس آباد

 پروژه کامل مرکز بهداشت پارس آباد

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل 28 قسمت جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. 1-برش ها 2-نماهای همه اطراف ساختمان3-پلان مبلمان4-پلان اندازه گذاری5-پلان سقف کاذب6-جزییات اجرای دستشویی7-جزییات اجرای ابروی آشپزخانه8-جزییات اجرای پشت بام9-جزییات اجرای سقف کاذب10-نحوه اتصال دیوار به ستون10-نحوه اتصال چارپوب در به دیوار11-جزییات توالت ایرانی12-جزییات اجرای دودکش13-بزرگنمایی در و پنجره14جزییات نازک کاری

پروژه کامل مجتمع فرهنگی سلمان آباد

پروژه کامل مجتمع فرهنگی سلمان آباد

پروژه کامل مجتمع فرهنگی سلمان آباد

پروژه کامل مجتمع فرهنگی سلمان آباد مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست نقشه ها شامل بخش اول-مجموعه نقشه های معماری-بخش دوم-نقشه های سازه-بخش سوم-تاسیسات الکتریکیبخش چهارم نقشه های مکانیکی میباشد.

266 واحدی شهر گلبهار

266 واحدی شهر گلبهار

266 واحدی شهر گلبهار

پروژه 266 واحدی شهر گلبهار(طراحی فنی) مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث و جزییات کامل یک پروژه را درا میباشد.

پروژه طراحی فنی (آپارتمان 4 طبقه)

پروژه طراحی فنی (آپارتمان 4 طبقه)

پروژه طراحی فنی (آپارتمان 4 طبقه)

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. تمامی پلان ها و نماها ومقاطع و انواع جزییات اجرایی داخلی و خارجی ساختمان و …در این پروژه موجود میباشد.

پروژه کامل برج الماس اردبیل

پروژه کامل برج الماس اردبیل

پروژه کامل برج الماس اردبیل

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. پلان های طبقات1تا9-پلان های طبقات زیرزمین1و2-پلان اندازه گذاری-تیپ بندی در و پنجره-مقاطع-نماها-سایت پلان و…

پروژه کامل طراحی فنی (ویلا)

پروژه کامل طراحی فنی (ویلا)

پروژه کامل طراحی فنی (ویلا)

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های مختلف بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. سایت پلان-پلان شیب بندی-مقاطع-بزرگنمایی آشپزخانه-پلان اندازه گذاری و مبلمان-تیپ بندی در و پنجره-پرسپکتیو داخلی و خارجی-برش راه پله-نماها-جزییات اتصالات-جزییات اجرایی-بزرگنمایی سرویس-پلان تیرریزی و جزییات تیر و ستون-پلان فونداسیون و جزییات اجرایی مربوط – بزرگنمایی و دیتایل پله-جزییات اجرایی