کتاب مرجان جادو

کتاب مرجان جادو

کتاب مرجان جادو

کتاب مرجان جادو ضصطاعیل خودآموز در علوم و فنون غریبه ،آبنه بینی، منادل و دعوات، احضار موکل نوری و ناری، فتح کنوز و دفاعن و ابطال سحر آن، کارگشایی،بخت گشایی، رزق و روزی و…

سر کتاب و فالنامه نجومی ضیابری PDF

سر کتاب و فالنامه نجومی ضیابری PDF

سر کتاب و فالنامه نجومی ضیابری PDF

دانلود مجموعه کامل و بسیار نفیس فال نجومی و سرکتاب محمد ضیابری این فال و سرکتاب شامل کلیه موارد یک شخص منجمله اسیب های جسمی و روانی و دوستی با افراد و اعلام امراض فرد و اغذیه مخصوص وی جهت سلامتی و دفع امراض همچنین اعلام ستاره طالع موکل طالع.مختصات و مشخصات شخص.اعلام ایام نحس. معرفی ادعیه و سور قرانی مخصوص به طالع شخص و……میباشد