کتاب کامل الجفر علامه میر جهانی به ضمیمه کتاب ناب خطی

کتاب کامل الجفر علامه میر جهانی به ضمیمه کتاب ناب خطی

کتاب کامل الجفر علامه میر جهانی به ضمیمه کتاب ناب خطی

کتاب " الجفر " علامه میرجهانی): ☑ این کتاب را فقط از ما بخرید ،چون میدانم هیچ کسی این کتاب را ندارد! ★ارزانی دلیل بر کم ارزش بودن کتاب نیست،بخاطر مراعات حال هموطنان نازنینم است که گران تر نمیگذارم( اِنگار هَنوز اندَک وُجدانی،دَر دِلَم نَفَس می کِشَد). ☒ کتابی که هیچ جایی پیدا نمی کنید! ☒ نسخه ی کامل کتاب جفر با دست خط خودشان ! ☑ به ضمیمه ی کتاب خطی واقعا نایاب درباره جفر اتصالات (جناب علامه ، روش اتصالات را از روی این کتاب استنساخ کرده است)!

کتاب کامل ” الجفر” میر جهانی، به ضمیمه ی نسخه ی جفری ناب

کتاب کامل ” الجفر” میر جهانی، به ضمیمه ی نسخه ی جفری ناب

کتاب کامل

کتاب " الجفر " علامه میرجهانی): ★حتی ارزش مادی این کتاب ها،میلیون ها تومان است(بماند ارزش محتوای آن). ارزانی دلیل بر کم ارزش بودن کتاب نیست،بخاطر مراعات حال هموطنان نازنینم است که گران تر نمیگذارم( اِنگار هَنوز اندَک وُجدانی،دَر دِلَم نَفَس می کِشَد). ☒ کتابی که هیچ جایی پیدا نمی کنید! ☒ نسخه ی کامل کتاب جفر با دست خط خودشان ! ☑ به ضمیمه ی کتاب خطی واقعا نایاب درباره جفر اتصالات (جناب علامه ، روش اتصالات را از روی این کتاب استنساخ کرده