آموزش و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش 24 ساعت کد 91402037

آموزش و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش 24 ساعت کد 91402037

آموزش و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش 24 ساعت کد 91402037

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آموزش و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش کد دوره: 91402037 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 8 ساعت کد 93101820

آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 8 ساعت کد 93101820

آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 8 ساعت کد 93101820

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف کد دوره: 93101820 مدت دوره: 8 ساعت فرمت فایل: PDF

همت مضاعف و کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن 12 ساعت کد 99505670

همت مضاعف و کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن 12 ساعت کد 99505670

همت مضاعف و کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن 12 ساعت کد 99505670

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون همت مضاعف کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری کد دوره: 99505670 مدت دوره: 12 ساعت فرمت فایل: PDF

تبیین سیسات های کلی نظام اداری کشور 12 ساعت کد 93600790

تبیین سیسات های کلی نظام اداری کشور 12 ساعت کد 93600790

تبیین سیسات های کلی نظام اداری کشور 12 ساعت کد 93600790

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون تبیین سیست های کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن کد دوره: 93600790 مدت دوره: 12 ساعت فرمت فایل: PDF