ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 5)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 5)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 5)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم در راستای یاری رساندن به دانشجویان و محققان عزیز مقطع دکتری برای شرکت در آزمون جامع و بالا بردن مهارت عربی و تسریع در روند بهتر فهمیدن درس مذکور و اخذ مدرک تافل عربی ملی، برای تمامی گروه های الهیات (فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، کلام امامیه و …) ترجمه نرم افزار "العربیة للعالم" متعلق به آل سعود،در پنج پی دی اف در هزار و دویست صفحه تدوین یافته است. لازم به ذکر است این نرم افزار منبع تافل عربی دانشگاه دولتی قم می باشد اما به دلیل گستردگی زیاد لغات و قواعد و درک مطلب و تمارین با بقیه نرم افزار ها مثل العربی بین یدین و … مشترک است برای تمامی علاقه مندان مفید می باشد. دانلود پی دی اف شماره

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 4)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 4)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 4)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم در راستای یاری رساندن به دانشجویان و محققان عزیز مقطع دکتری برای شرکت در آزمون جامع و بالا بردن مهارت عربی و تسریع در روند بهتر فهمیدن درس مذکور و اخذ مدرک تافل عربی ملی، برای تمامی گروه های الهیات (فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، کلام امامیه و …) ترجمه نرم افزار "العربیة للعالم" متعلق به آل سعود،در پنج پی دی اف در هزار و دویست صفحه تدوین یافته است. لازم به ذکر است این نرم افزار منبع تافل عربی دانشگاه دولتی قم می باشد اما به دلیل گستردگی زیاد لغات و قواعد و درک مطلب و تمارین با بقیه نرم افزار ها مثل العربی بین یدین و … مشترک است برای تمامی علاقه مندان مفید می باشد. دانلود پی دی اف شماره 4

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 3)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 3)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 3)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم در راستای یاری رساندن به دانشجویان و محققان عزیز مقطع دکتری برای شرکت در آزمون جامع و بالا بردن مهارت عربی و تسریع در روند بهتر فهمیدن درس مذکور و اخذ مدرک تافل عربی ملی، برای تمامی گروه های الهیات (فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، کلام امامیه و …) ترجمه نرم افزار "العربیة للعالم" متعلق به آل سعود،در پنج پی دی اف در هزار و دویست صفحه توسط تدوین یافته است. لازم به ذکر است این نرم افزار منبع تافل عربی دانشگاه دولتی قم می باشد اما به دلیل گستردگی زیاد لغات و قواعد و درک مطلب و تمارین با بقیه نرم افزار ها مثل العربی بین یدین و … مشترک است برای تمامی علاقه مندان مفید می باشد. دانلود پی دی اف

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 2)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 2)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 2)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم در راستای یاری رساندن به دانشجویان و محققان عزیز مقطع دکتری برای شرکت در آزمون جامع و بالا بردن مهارت عربی و تسریع در روند بهتر فهمیدن درس مذکور و اخذ مدرک تافل عربی ملی، برای تمامی گروه های الهیات (فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، کلام امامیه و …) ترجمه نرم افزار "العربیة للعالم" متعلق به آل سعود، در پنج پی دی اف در هزار و دویست صفحه تدوین یافته است. لازم به ذکر است این نرم افزار منبع تافل عربی دانشگاه دولتی قم می باشد اما به دلیل گستردگی زیاد لغات و قواعد و درک مطلب و تمارین با بقیه نرم افزار ها مثل العربی بین یدین و … مشترک است برای تمامی علاقه مندان مفید می باشد. دانلود پی دی اف شماره 2

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 1)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf 1)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم (pdf  1)

ترجمه ی نرم افزار العربیه للعالم در راستای یاری رساندن به دانشجویان و محققان عزیز مقطع دکتری برای شرکت در آزمون جامع و بالا بردن مهارت عربی و تسریع در روند بهتر فهمیدن درس مذکور و اخذ مدرک تافل عربی ملی، برای تمامی گروه های الهیات (فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، کلام امامیه و …) ترجمه نرم افزار "العربیة للعالم" متعلق به آل سعود،در پنج پی دی اف در هزار و دویست صفحه تدوین یافته است. لازم به ذکر است این نرم افزار منبع تافل عربی دانشگاه دولتی قم می باشد اما به دلیل گستردگی زیاد لغات و قواعد و درک مطلب و تمارین با بقیه نرم افزار ها مثل العربی بین یدین و … مشترک است برای تمامی علاقه مندان مفید می باشد.