طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پرورش قـارچ خوراکـی

مقدمـه : توجیه اقتصادی طرح : الف – سرمایه گذاری ثابت : 1 ) زمیـن : 2 ) محوطه سازی : 3 ) ساختمانها: 4 ) ماشین‌آلات: 5 ) تاسیسات: 6 ) وسایل نقلیه : 7 ) تاسیسات اداری: 7 ) تاسیسات اداری: ب- هزینه های جاری : 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید : 2 ) حقوق و دستمزد : 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :