طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد در این فایل که در فورمت نرم افزار Word است تمام به برسی وموارد زیر میپردازد مقدمه سرمایه ثابت مکان مورد نیاز طرح تجهیزات فنی : اثاثیه اداری : هزینه های قبل از بهره برداری : ب- سرمایه در گردش : ملزومات اداری و آموزشی : سوخت و انرژی : حقوق و دستمزد : هزینه استهلاک : هزینه نگهداری و تعمیرات : جدول هزینه های جاری طرح