طرح توجیهی و کار آفرینی تولید ظروف آزمایشگاهی

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید ظروف آزمایشگاهی

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید ظروف آزمایشگاهی

مشخصات این محصول معرفی محصول مشخصات عمومی مشخصات فنی محصول اجزای تشکیل دهنده محصول موارد کاربرد محصول وآینده آن کالای جایگزین قیمت داخلی و جهانی محصول روند تغییرات تکنوژیک در دنیا برسی بازار برسی ظرفیت بهره برداری کشور براورد ظرفیت های بالقوه براورد عرضه محصولات برسی واردات وتهیه آمار های کلی برسی کلی امکان صادرلت برسی میزان تقاضا تعیین میزان نیاز به تولیدات جدید برای سال های آتی برسی فنی و تکنولژی برسی تکنولژی تولید ونحوه تاُمین دانش فنی مورد نیاز تعیین ظرفیت طرح برآورد میزان سرمایه ثابت براورد سرمایه در گردش برآورد فرصت های شغلی