شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان 16 ساعت کد 91401018

شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان 16 ساعت کد 91401018

شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان 16 ساعت کد 91401018

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان کد دوره: 91401018 مدت دوره: 16 ساعت فرمت فایل: PDF

تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه 24 ساعت کد 99506729

تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه 24 ساعت کد 99506729

تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه 24 ساعت کد 99506729

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون تحلیل برنامه درسی کتب تازه تالیف دوره متوسطه کد دوره: 99506729 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش 20 ساعت کد 99506826

شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش 20 ساعت کد 99506826

شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش 20 ساعت کد 99506826

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش کد دوره: 99506826 مدت دوره: 20 ساعت فرمت فایل: PDF