آموزش دانلود داده های بارش ماهواره ای PERSIAN

آموزش دانلود داده های بارش ماهواره ای PERSIAN

آموزش دانلود داده های بارش ماهواره ای PERSIAN

پایگاه بارشی PERSIANN در این پایگاه بارشی ارزشمند از الگوريتم شبكه عصبي مصنوعي و تصاوير بازتابش شده مادون قرمز توسط ماهواره­هاي زمین مرجع براي تخمین میزان بارندگي استفاده، می­شود. الگوريتم PERSIAN ابتدا براساس تصاوير مادون قرمز از ماهواره­هاي زمین مرجع بود، سپس به نسخه جديد آن كه در حال حاضر استفاده مي­شود، داده­هاي مايكروويو نیز اضافه شد كه اين داده­هاي جديد براي كالیبراسیون و تنظیم پارامترهاي الگوريتم بكار مي­روند. مطالعات اعتبارسنجي نشان مي­دهند كه تخمین­هاي بارش بطور قابل توجهي توسط تنظیم داده­هاي بدست آمده از مادون قرمز با اطلاعات مايكروويو، بهبود يافته­اند (Hsu et al., 1997). الگوريتم برآورد بارش PERSIANN بطور كاربردي از سال 1983 با پوشش سراسري از 60 درجه شمالی تا 60 درجه جنوبی، در دسترس