اپروچ به سرفه

اپروچ به سرفه

اپروچ به سرفه

تعریف سرفه:یک واکنش محافظتی است که هدف ازآن نگهداری ازیک راه هوایی صاف است.سه نوع سرفه داریم: 1.حاد:کمتر از سه هفته 2.تحت حاد: 3 تا 8 هفته 3.مزمن:بیشتر از 8 هفته اهمیت این تقسیم بندی از این لحاظ است که اگر یک مدت خاصی )خصوصا سه هفته( بیشتر طول بکشد، مطرح کننده یک سری تشخیصهای افتراقی است.گیرنده های سرفه در نقاط مختلف بدن قرار دارند.اینگونه نیست که فقط در ریه باشند،