استفاده از بتن متخلخل در مصالح ساخت و ساز جاده و روسازي

استفاده از بتن متخلخل در مصالح ساخت و ساز جاده و روسازي

استفاده از بتن متخلخل در مصالح ساخت و ساز جاده و روسازي

سمينار كارشناسي ارشد رشته مهندسی عمران گرايش سازه عنوان: استفاده از بتن متخلخل در مصالح ساخت و ساز جاده و روسازي فهرست مطالب چكيده: ج‌ فصل 1: مقدمه و تحقيقات پيشين… 1 1-1 مقدمه. 2 1-2 بيان مسأله. 3 1-3 اهميت و ضرورت تحقيق.. 4 1-4 اهداف تحقيق.. 4 1-5 فرضيات تحقيق.. 5 1-6 مروري بر پيشينه تحقيق.. 5 1-7 نتايج حاصل از مرور پيشينه تحقيق.. 13 فصل 2: تعاريف و مفاهيم اوليه.. 18 2-1 مقدمه. 19 2-2 تعريف بتن متخلخل.. 19 2-3