فیلم اموزشی اعداد اول و تجزیه اعداد

فیلم اموزشی اعداد اول و تجزیه اعداد

فیلم اموزشی اعداد اول و تجزیه اعداد

فیلم آموزشی در مورد عدد اول چیست؟ عدد مرکب چیست؟ شمارنده های یک عدد تجزیه یک عدد روش به دست آوردن شمارنده های اول یک عدد روش به دست آوردن تمام شمارنده های یک عدد به وسیله شمارنده های اول آن عدد ساده کردن کسرها نوشتن کسرهای مساوی تعیین عددهای اول بزگترین مقسوم علیه مشترک یا بزرگترین شمارنده مشترک روش پیدا کردن بزگترین مقسوم علیه مشترک یا بزرگترین شمارنده مشترک کوچکترین مضرب مشترک روش پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک

توان و عبارتهای تواندار

توان و عبارتهای تواندار

توان و عبارتهای تواندار

در این فیلم آموزشی موارد زیر را توضیح می دهیم: توان چیست؟ اولویت بندی عملیات مختلف توان های صحیح خواص توان و اعداد تواندار عمل با توان ها جمع اعداد و عبارتهای تواندار تفریق اعداد و عبارتهای تواندار ضرب اعداد و عبارتهای تواندار ضرب اعداد و عبارتهای تواندار با پایه های مساوی ضرب اعداد و عبارتهای تواندار با توان های مساوی تقسیم اعداد و عبارتهای تواندار تقسیم اعداد و عبارتهای تواندار با پایه های مساوی تقسیم اعداد و عبارتهای تواندار با توان های مساوی مقایسه اعداد تواندار نماد علمی چیست؟

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

در این فیلم آموزشی موارد زیر را توضیح می دهیم: جمله چیست؟ چند جمله ای چیست؟ درجه یک جمله ای که شامل چند متغیر باشد جمله های متشابه جمع و تفریق یک جمله ای ها ضرب و تقسیم یک جمله ای ها شکل متعارف یا استاندارد چند جمله ای ها تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای جمع و تفریق چند جمله ای ها ضرب و تقسیم چند جمله ای ها تعیین خارج قسمت به روش هورنر تعیین باقیمانده تقسیم چند جمله ای ها عامل یا فاکتورهای چند جمله ای ها رابطه ریشه های یک معادله و عامل های آن تعیین باقیمانده تقسیم به روش هورنر