پکیج کامل اشکال ریاضی ابتدایی

پکیج کامل اشکال ریاضی ابتدایی

پکیج کامل اشکال ریاضی ابتدایی

فایل پیش رو شامل تمامی اشکال موجود در کتاب های ریاضی مقطع ابتدایی می باشد. استفاده از این اشکال در ساخت ابزار ریاضی و مهارت های دست ورزی در کلاس درس ، کمک شایانی به مفهوم سازی مباحث ریاضی خواهد کرد.