راهبری زیست بوم آموزش مجازی شبکه شاد 24 ساعت کد 99506924

راهبری زیست بوم آموزش مجازی شبکه شاد 24 ساعت کد 99506924

راهبری زیست بوم آموزش مجازی شبکه شاد 24 ساعت کد 99506924

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی شاد کد دوره: 99506942 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

بررسی و روش تدریس ریاضی دوره ابتدایی 18 ساعت کد 91100316

بررسی و روش تدریس ریاضی دوره ابتدایی 18 ساعت کد 91100316

بررسی و روش تدریس ریاضی دوره ابتدایی 18 ساعت کد 91100316

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی دوره ابتدایی کد دوره: 91100316 مدت دوره: 18 ساعت فرمت فایل: PDF