روش اجرایی نمودار پارتو

روش اجرایی نمودار پارتو

روش اجرایی نمودار پارتو

هدف: استفاده صحیح از نمودارهای مذبور جهت جلوگیری از انحرافات ممکنه در مشخصاتی که نیاز به کنترل داشته و بر روی درصد ضایعات و کیفیت خطوط تولیدی موثر می‌باشند. دامنه: این دستورالعمل جهت تجزیه و تحلیل مشکلات تولیدی و کیفی محصولات در واحد کنترل کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراجع: استاندارد ISO TS 16949 مسئولیت ها: واحد کنترل کیفیت مسئول حسن اجراي اين روش اجرائی مي باشد.کلیه واحدها مسئولیت اجرا و پیاده سازی این دستورالعل را برعهده دارند.