روش اجرایی طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول(Advance Product Quality Planning)(APQP)

روش اجرایی طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول(Advance Product Quality Planning)(APQP)

روش اجرایی طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول(Advance Product Quality Planning)(APQP)

طرح ریزی کیفت محصول APQP چیست؟ طرحريزي_پيشاپيش_کيفيت محصول (Advance Product Quality Planning)(APQP) يک روش ساختار يافته است که براي برقراري مراحل ضروري از فاز دريافت الزامات محصول تا توليد محصول، و انجام فعاليتهاي مربوطه در زمان لازم در جهت رضايت مشتري صورت مي گيرد،به نوعی روشیست قانون مند از فنون مختلف که سعی در کسب کیفیت فرایند طرح و تولید دارد ضمن اینکه مراحل کسب رضایت مشتری در بطن فرایند طرح و تولید را ضمانت می کند .هدف از اجراي APQP ارتباط با تأمين کنندگان به منظور برنامه ريزي کيفيت محصول و ايجاد خطوط راهنما به صورت مشترک است. در قدم دیگر سعی بر آسان نمودن ارتباط بین افراد درگیر فرایند است و اینگه آیا گام های برداشته شده بدرستی پیش رفته و کامل شده اند . و در نقطه مقابل نیز در صورت فقدان APQP ممکن