روستای بند امیر

روستای بند امیر

روستای بند امیر

روستا بند امیر موقعیت استان فارس نسبت به کشور موقعیت شیراز نسبت به استان فارس موقعیت جغرافیایی شیراز موقعیت جغرافیای روستای بند امیر روی نقشه شیراز تاریخچه روستا وجه تسمیه روستا مراحل گسترش کالبدی روستا بررسی ویژگی های اقلیمی و محیطی روستای بندامیر: 1.درجه حرارت 2.بارندگی 3.رطوبت 4.جهت بادغالب بررسی ویژگی های طبیعی روستای بندامیر: 1.زمین شناسی وخاک 2.جهات شیب عمومی 3.پوشش گیاهی 4.گونه گیاهی غالب منطقه 5.طوفان و تگرگ و سیل 6.خشک سالی و سرمای شدید بررسی منابع تامین آب 1.آب شرب 2.آب کشاورزی 3.رودخانه ها و دریاچه ها 4.کوه ها و تپه