دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام توضیحات: جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته دامپروری گرایش تغذیه دام ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی. واژه ها و اصطلاحات: Anterior ) cranial) : به سوي سر Posterior ) caudal) : به سوي ( نزدیک ) دم Median plane: صفحه میانی که بدن را به دو نیمه مساوي چپ و راست تقسیم می کند. Sagittal plane : هر صفحه اي به موازات صفحه میانی Transverse plane: صفحه عرضی که بدن رو به دو نیمه caudal و cranial تقسیم می کند.

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام توضیحات : جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته دامپروری گرایش تغذیه دام ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی. مقدمه مولکولهاي زیستی مولکولهاي زیستی از ترکیبات هیدروکربنی هستند که از اتصال اتمهاي کربن به یکدیگر حاصل می شـوند بقیـه ظرفیـت هاي را هیدروژن و یا سایر گروههاي فعال پر میکنند. این گروههاي فعال در واکنشها و ساختمانهاي درون سلولی اهمیت ویژه اي دارند از جمله گروههاي فعال عبارتند از : ایزومرهاي فضایی : شامل -1 ایزومر نوري : در چرخش نور پلاریزه متفاوت هستند