مدلسازی و تحلیل سیستم های دینامیکی

مدلسازی و تحلیل سیستم های دینامیکی

مدلسازی و تحلیل سیستم های دینامیکی

کتاب مدلسازی و تحلیل سیستم های دینامیکی (Modeling and Analysis of Dynamic Systems ) ، مشتمل بر 10 فصل، 558 صفحه، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction to MATLAB, Simulink, and Simscape MATLAB Command Window and Command Prompt User Defined Functions and Script Files Creating a Script File Defining and Evaluating Functions Iterative Calculations Matrices and Vectors Differentiation and Integration Plotting in MATLAB

ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها

ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها

ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها

کتاب ارتعاشات مکانیکی، تئوری و کاربردها (Mechanical Vibrations, Theory and Applications) ، رویکردی مبتنی بر کاربردها در آموزش دانشجویان برای اعمال اصول مهندسی آموخته شده ارائه نموده است. در حالی که طرح‌ریزی پایه برای طراحی مهندسی می‌باشد. این کتاب، بررسی مختصری از اصول و پویایی به گونه‌ای که شرایط و نکات سازگار هستند و این اصول برای استخراج مدل‌های ریاضی سیستم‌های مکانیکی پویا اعمال می‌شوند فراهم آورده است. این کتاب مشتمل بر 897 صفحه، در 13 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر و روابط ریاضی کاربردی به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: INTRODUCTION Chapter 2: MODELING OF SDOF SYSTEMS Chapter 3: FREE VIBRATIONS OF SDOF

شبیه سازی ارتعاشات با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و ANSYS

شبیه سازی ارتعاشات با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و ANSYS

شبیه سازی ارتعاشات با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و ANSYS

کتاب شبیه سازی ارتعاشات با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ANSYS، یکی از کتاب های کاربردی و مفید در آموزش شبیه سازی ارتعاشات با استفاده از دو نرم افزار معروف متلب و انسیس می باشد. این کتاب مشتمل بر 19 فصل، 670 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: INTRODUCTION Representing Dynamic Mechanical Systems Modal Analysis Model Size Reduction Chapter 2: TRANSFER FUNCTION ANALYSIS Introduction Deriving Matrix Equations of Motion