دستورالعمل نمونه گیری واحد کنترل کیفیت

دستورالعمل نمونه گیری واحد کنترل کیفیت

دستورالعمل نمونه گیری واحد کنترل کیفیت

دستورالعمل نمونه گیری واحد کنترل کیفیت/ Quality control unit sampling instruction اهداف / Targets : هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح نحوه نمونه برداری از اقلام ورودی و تولیدات ——- می باشد. The purpose of this guide is to describe the sampling of the inputs and products of —- Company in the center. دامنه عملكرد / Scope : دامنه عملکرد این دستورالعمل کلیه کالاهای ورودی و تولیدات شرکت می باشد. The scope of this instruction is all incoming and outgoing products of the company. مراجع / References :