دستورالعمل تهيه برنامه کنترل Control plan

دستورالعمل تهيه برنامه کنترل Control plan

دستورالعمل تهيه برنامه کنترل Control plan

هدف از اين دستورالعمل ارائه روش و چگونگي تهيه برنامه كنترل Control Plan مي باشد. اين دستورالعمل براي تهيه و تكميل فرم برنامه كنترل Control Plan از ورود کالای اولیه و توليد نمونه هاي اوليه تا توليد انبوه مورداستفاده قرار مي گيرد. يك فعاليت مهم در فرآيند تكوين محصول، تهيه برنامه كنترل مي باشد كه شرح مكتوبي از سيستم است كه براي كنترل هاي فرآيند ساخت و محصول استفاده مي شود. به عبارت ديگر برنامه كنترل يك ساختار سيستماتيك براي طراحي، انتخاب و اجراي روشهاي كنترل به گونه اي است كه اطمينان ايجاد كند محصولات با كيفيت و مطابق با انتظارات مشتري ساخته مي شود. در واقع برنامه كنترل، اقداماتي چون دريافت مواد خام، كنترل حين توليد فرآيندهاي ساخت و محصول نهايي بعلاوه نظارتهايي كه به صورت متناوب