درایور اسکنر HP Scanjet G3010

درایور اسکنر HP Scanjet G3010

درایور اسکنر HP Scanjet G3010

راه انداز HP Scanjet G3010 Manufacturer : HP Model : Scanjet G3010 Type : Scanner بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با اجرای این فایل اسکنر توسط رایانه شناخته میشود و امکان استفاده از اسکنر فعال میشود. Hardware IDs: USBVid_03f0&Pid_4105 System : Windows 7 , 8 , 8.1 , 10

درایور اسکنر HP Scanjet 4370 مخصوص همه ویندوزها

درایور اسکنر HP Scanjet 4370 مخصوص همه ویندوزها

درایور اسکنر HP Scanjet 4370 مخصوص همه ویندوزها

راه انداز HP Scanjet 4370 Manufacturer : HP Model : Scanjet 4370 Model : Scanjet G3010 Type : Scanner بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با اجرای این فایل اسکنر توسط رایانه شناخته میشود و امکان استفاده از اسکنر فعال میشود. Hardware IDs: USBVid_03f0&Pid_4105 System : Windows