فهرست وارسی سنجش بعد عاطفی

فهرست وارسی سنجش بعد عاطفی

فهرست-وارسی-سنجش-بعد-عاطفیفهرست وارسی ساخته شده مطابق آخرین تغیرات دی ماه سال 99 آموزش و پرورش صورت گرفته است. برای کار کلاسی دانشجو معلمان قابل تضمین است.
دانشجومعلمان و معلمین عزیز به راحتی از این فایل می توانند استفاده کنند.
فایل هفت گویه دارد و با بلی/خیر در جدول طراحی شده است.

دانلود فایل