گزیده ای از داستانهای عارفانه

گزیده ای از داستانهای عارفانه

گزیده ای از داستانهای عارفانه

جمع آوری چندی از داستانهای کوتاه عارفانه و عاشقانه از عرفان نظر آهاری است این کتاب دارای ۱۳ داستان کوتاه عارفانه استکه آنها عبارتند از: ۱.میراث پدر عیله السلام ۲. خدایم لا به لای طوفان بود ۳. آن بت ابراهیم می خواست ۴. پیامبری و درختی و شهیدی ۵. و دقیانوسی که منم ۶. من هشتمینِ آن هفت نفرم ۷. این منم ضحاک مار دوش ۸. اسمش اسکندر نبود ۹. دنیا بیستون است، اما فرهاد ندارد ۱۰. آرش و کمان عشق !۱۱. زلیخا، برگرد ۱۲. شاید او رابعه بود ۱۳. حوّا، مادر من است در این کتاب میخوانیم: در خبر است که حق – جلّ جلاله – سه نام از «نام های خود به ابراهیم فرستاد: یکی از آن «آه .بود که بر دوام ابراهیم