حقــوق اقتصـــاد

حقــوق اقتصـــاد

حقــوق اقتصـــاد

«جزوه تایپ شده» حقـــوق اقتصـــاد – ( حاوی 7 صفحه ) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد دکتر ایمان جعفری فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است .