سیستم های اطلاعاتی حسابداری فصل اول

سیستم های اطلاعاتی حسابداری فصل اول

سیستم های اطلاعاتی حسابداری فصل اول

با مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود : 1- مفاهیم ساختار کنترل داخلی مرتبط با چرخه مبادلات را درک نمایید . 2- ساختار سازمانی وظایف سیستم اطلاعاتی در سازمان را تشریح نماید 3- در مورد کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها بحث نمایید 4- مشخصات توسعه سیستم های اطلاعاتی رابیان نمایید . و …