جــــزا اختصاصی 1

جــــزا اختصاصی 1

جــــزا اختصاصی 1

«جزوه تایپ شده» جـــــــزا اختصاصی 1 – ( حاوی 26 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد علی مزیدی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر ازاحترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.