شناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو

شناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو

شناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو

این نسخه هواشناسی با استفاده از کتاب زبان اصلی و همچنین ترجمه استاد زاکاریان، و با تصاویر گویا و فارسی، تهیه شده است. امیدوارم از کیفیت نوشته ها و تصاویر رضایت داشته باشین.