جزای عمومی 3

جزای عمومی 3

جزای عمومی 3

«جزوه تایپ شده» جزای عمومی 3 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی دکتر علی مزیدی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.