تابع Sumifs در اکسل

تابع Sumifs در اکسل

تابع Sumifs در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابع Sumifs در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تابع AverageIFs در اکسل

تابع AverageIFs در اکسل

تابع AverageIFs در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابع AverageIFs در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تابع CountIFS

تابع CountIFS

تابع CountIFS

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابع CountIFs در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

مهم ترین توابع ریاضی در اکسل

مهم ترین توابع ریاضی در اکسل

مهم ترین توابع ریاضی در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی مهم ترین توابع ریاضی در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

رند کردن در اکسل

رند کردن در اکسل

رند کردن در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی مهم ترین توابع رند کردن در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تابع Subtotal در اکسل

تابع Subtotal در اکسل

تابع Subtotal در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابع Sutotal در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

مهم ترین توابع Text

مهم ترین توابع Text

مهم ترین توابع Text

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی توابع Textدر اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تاببع Vlookup در اکسل

تاببع Vlookup در اکسل

تاببع Vlookup در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابع Vlookup در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تابع Match در اکسل

تابع Match در اکسل

تابع Match در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابع Match در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.

تابع Index در اکسل

تابع Index در اکسل

تابع Index در اکسل

این پکیج شامل مثال حل شده مربوط به آموزش ویدیویی تابه Index در اکسل در کانال دیتاباز است. شما می توانید ویدیوی مربوط به این آموزش را از این قسمت به رایگان مشاهده بفرمایید.