تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی 24 ساعت کد 91400476

تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی 24 ساعت کد 91400476

تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی 24 ساعت کد 91400476

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی کد دوره: 91400476 مدت دوره: 24 ساعت تعداد سئوالات: 80 سئوال فرمت فایل: PDF