ترمودینامیک پیشرفته

ترمودینامیک پیشرفته

ترمودینامیک پیشرفته

ترمودینامیک پیشرفته یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی می باشد. این درس جزو دروس اصلی کنکور دکتری گرایش تبدیل انرژی نیز به حساب می آید. این فایل شامل 5 بخش می باشد. که نکات کلیدی و مفهومی کنکور دکتری را به ترتیب زیرشامل می شود: بخش اول تئوري سينتيك گازها بخش دوم Wave Theory and Quantum Mechanics بخش سوم Quantum statistics بخش چهارم Statistical Thermodynamics بخش پنجم جزوه