تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودک

این فایل یک فایل تربیت جنسی کودک است که شامل آموزشهای زیر میشود 1.رشد جنسی کودک 2.کنجکاویهای جنسی کودکان ونحوه پاسگویی به آنان 3.بهداشت جنسی کودک که عبارت است از:زمان از پوشک گرفتن کودک وشیوه آن,زمان جدا کردن کودک از رخت خواب والدین,حمام کردن کودک 4.خودارضایی و راهکارهای مقابله با آن 5.کودک وفضای مجازی 6.هویت ونقش جنسی کودکان 7.پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان 8.بلوغ زودرس کودکان وراهکارهای مقابله با آن 9. چگونه با بلوغ برخورد کنیم؟