آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای

آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای

آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای

در دوره آموزشی آمارگیری و پرسشگری حرفه ای به اصول روش شناختی، ویژگی های فردی یک آمارگیر(پرسشگر) حرفه ای، اصول اخلاقی آمارگیری، اصول ارتباطی آمارگیری و تفاوت های فرهنگی اعضای جمعیت آماری اشاره شده است. این دوره از نظر محتوا تازگی دارد. فایل به شکل پی دی اف و فشرده است.