پژوهش ارزیابی و شناسایی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه و دیمتل

پژوهش ارزیابی و شناسایی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه و دیمتل

پژوهش  ارزیابی و شناسایی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه و دیمتل

پژوهش کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی و شناسایی کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه و دیمتل به صورت کامل و با فرمت ورد چکیده: کیفیت ارائه خدمات آموزشی در دانشگاه‌ها یکی از مسائل مهم و دغدغه مدیران و دانشجویان محسوب می‌گردد. در صورت مشخص شدن این موضوع که مدیران در هنگام ارائه خدمات مطلوب‌تر به چه ملاک‌ها و به چه اطلاعاتی نیاز دارند می‌توان آنان را در اتخاذ تصمیمات منطقی و ایجاد فضای آموزشی مطلوب‌تر در فضای رقابتی چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی یاری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان و کارشناسان در حوزه خدمات آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سطح مشهد تشکیل می دهند.

پژوهش تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز بهداشت شهرستان نیشابور

پژوهش تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز بهداشت شهرستان نیشابور

پژوهش تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز بهداشت شهرستان نیشابور

پژوهشی با عنوان تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز بهداشت شهرستان نیشابور با فرمت ورد چکیده: اقتصاد جهانی، مناسبات بین المللی و تحولات سیاسی، اهمیت تعاملات میان فرهنگی موفق را روز به روز تشدید می‌کند. هوش فرهنگی مهمترین ابزاري است که می‌تواند براي مواجهه مناسب با موقعیت‌هاي چند فرهنگی به کارگرفته شود. این هوش کمک می‌کند تا با درك سریع و صحیح مؤلفه‌هاي فرهنگی مختلف، رفتاري متناسب با هریک از آن‌ها ابراز گردد.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با رفتارشهروندي سازمانی در مراکز بهداشت شهرستان نیشابور بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی همبستگی میباشد. نمونه آماري شامل 240 نفر از کارکنان مراکز