تجـــارت 3

تجـــارت 3

تجـــارت 3

«جزوه تایپ شده» تجــارت 3- ( حاوی 25 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد حسن رحیمی زاده فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز ( در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است .