نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

 نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

دانلود نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی فرمت DWG نقشه های موجود در این مجموعه عبارتند از : -پلان نقشه های سیستم روشنایی -پلان نقشه های پریز برق -پلان نقشه های تلفن ، ایفون و کولر – پلان نقش های آنتن مرکزی و ماهواره -پلان سیستم ارت و هم بندی -پلان نقشه های تابلوها و توزیع برق -پلان جزییات و دتایل ها مورد نیاز و رایزها دیاگرام ها * این نقشه ها کاملا اجرایی بوده و قبلا مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز قرار گرفته است.

نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

 نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی

دانلود نقشه های اجرایی تاسیسات الکتریکی یک مجتمع مسکونی فرمت DWG نقشه های موجود در این مجموعه عبارتند از : -پلان نقشه های سیستم روشنایی -پلان نقشه های پریز برق -پلان نقشه های تلفن ، ایفون و کولر – پلان نقش های آنتن مرکزی و ماهواره -پلان سیستم ارت و هم بندی -پلان نقشه های تابلوها و توزیع برق -پلان جزییات و دتایل ها مورد نیاز و رایزها دیاگرام ها * این نقشه ها کاملا اجرایی بوده و قبلا مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز قرار گرفته است.