نگاهی به نقش جوانان در انقلاب مشروطه

نگاهی به نقش جوانان در انقلاب مشروطه

نگاهی به نقش جوانان در انقلاب مشروطه

نگاهی به نقش جوانان در انقلاب مشروطه چكيده در انقلاب مشروطه، عوامل زيادى نقش داشت كه يكى از آنها عوامل جمعيت جوان بود. جمعيت جوان در انقلاب مشروطه عبارت بود از: 1. طلّاب جوان؛ 2. جوانان لوطى‏منش؛ 3. نيروى‏هاى اجرايى داوطلب براى علما؛ 4. جوانان منوّرالفكر غربگرا. سه دسته اول براى تشكيل مشروطه بومى تلاش مى‏كرد، ولى قسم اخير در خدمت مشروطه سكولار و غربگرا قرار داشت. مقاله در 16 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

تحول و تطور خدایان و الهه ها در تمدن ایلام باستان

تحول و تطور خدایان و الهه ها در تمدن ایلام باستان

تحول و تطور خدایان و الهه ها در تمدن ایلام باستان

تحول و تطور خدایان و الهه ها در تمدن ایلام باستان چكيده تمدن ايلام مهمتـرين تمـدن باسـتاني و بـومي سـرزمين ايـران پـيش از تشـكيل حكومتهاي آريايي ماد و هخامنشي است. اين تمدن، با مركزيت شوش، از حدود 3200 پ م وارد عصر شهرنشيني شد و در 646 پ م به دست آشوري ها از صـحنة تاريخ كنار گذاشته شد. يكي از مهمترين اركان تمدن ايلاميان مذهب و جهان بينـي خاص آنان است كه با ساخت معابد، پيكرة خدايان، و مراسم و آيينهاي مـذهبي، مانند قرباني و نذورات، جلوه گر مي شود. مقاله در 15 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

مقاله اردبیل در گذرگاه تاریخ

مقاله اردبیل در گذرگاه تاریخ

مقاله اردبیل در گذرگاه تاریخ

مقاله اردبیل در گذرگاه تاریخ از دوران قدیم به خصوص وضع قبل از اسلام آن منابع کافی و کامل در دست نیست. ایران در عهد ساسانیان، به چهار ایالت بزرگ تقسیم می شود و نظر به اهمیت و اعتبار، به هر یک از آن استانداران تخت نقره از طرف پادشاه اعطاء می گردید و قسمت سوم این استان ها در«باختر» ذکر شده و شامل آذربایجان و ارّان و ارمنستان و ولایت جنوبی و غربی دریای خزر بوده است. شخصی به نام مارکورات درباره ی ایران قدیم می گوید:« در دوران انوشیروان، آذربایجان مرکز شمال بود و شمال را آن دوران«کوستی آپاختا» یعنی به سوی شمال می نامند و حاکم نشین آن«آرتاوید» یا اردبیل بوده است و همچنین اردبیل کرسی شمالی آذربایجان بوده است. مقاله در 23 صفحه ورد