روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار 24 ساعت کد 91902126

روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار 24 ساعت کد 91902126

روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار 24 ساعت کد 91902126

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون بررسی تحلیل و روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار متوسطه فنی و حرفه ای وب کد دوره: 91902126 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

طرح آمایش کل کشور

طرح آمایش کل کشور

طرح-آمایش-کل-کشورمشخصات فایل

عنوان: طرح آمایش کشور

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 136

قسمتی از متن

بسمه تعالي

پيشگفتار

مجموعه حاضر حاصل دوره دوم مطالعات آمايش سرزمين پس از انقلاب اسلامي محسوب مي شود. هر چند تجربة نخست كشور در اين زمينه در سالهاي قبل از انقلاب و همچنين نتايج دورة اول مطالعات آمايش سرزمين اسلامي ايران كه در دهة 60 در كشور انجام شد عليرغم منجر شدن به مصوباتي ـ بنابردلايل مختلف ـ فرصت بروز در عرصه هاي اجرايي و برنامه هاي توسعه كشور را نيافتند، اما انتظار مي رود تلاش اخير با توجه به برخورداري كشور از سند چشم انداز و تأكيداتي كه در لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بر استفاده از نتايج مطالعات آمايش سرزمين در تدوين اسناد ملي بخشي، استاني و ويژه شده است، بتواند به حول و قوهالهي و با همت دولتمردان و تصميمگيران نظام، خلاء برخورداري از يك سند جامع و بالا دست را براي تدوين برنامه هاي توسعه بخشي و منطقه اي برطرف نمايد.

گزارشي كه اكنون در دو بخش و دو پيوست و مجموعة نقشه هاي مربوطه ارائه مي شود، ماحصل بيش از پنج سال مطالعه و دهها جلد گزارش مدون است.در بخش اول گزارش تقديمي ضمن مروري بر سوابق مطالعات آمايش سرزمين در ايران به ضرورتهاي تهيه و اجراي برنامههاي آمايشي پرداخته و ضمن معرفي جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي كشور به مروري بر اصليترين جهتگيري هاي توسعه بلندمدت كشور منتج از مطالعات مرحله اول اين دوره يعني نظريه پايه توسعه ملي پرداخته شده است. همچنين در نهايت ضمن برشماري ويژگيهاي مرحله جمعبندي مطالعات آمايش به جايگاه و نحوه ارتباط سند حاضر با مجموعه اسناد ملي توسعه بخشها و اسناد ملي توسعه استان هاي كشور اشاره گرديده است.

در بخش دوم گزارش اصليترين جهت گيريهاي آمايشي در سه حيطه انسان، فضا و فعاليت هاي انسان در فضاي ملي طرح گرديده اند و بازتاب كلان جهت گيري هاي فوق بر بارگذاري جمعيت و فعاليت در استانها و مناطق مختلف كشور مورد استنتاج قرار گرفته اند.

در پيوست اول گزارش راهبردهاي بخشي شامل راهبردهاي بلندمدت توسعه و راهبردهاي سازماندهي فضايي هر يك از بخشهاي اقتصادي ـ اجتماعي و در پيوست دوم برشهاي استاني مجموعة هماهنگ شده راهبردهاي ملي و بخشي در قالب بخشهاي اولويت دار و محوري در توسعه استان، راهبردهاي بخشي در استان و پيشبيني تحولات كلان اشتغال و جمعيت در هر يك از استانهاي كشور ارائه شده است.

مجموعه نقشههاي مطالعات نيز شامل 16 نقشه بخشي، نقشه سازمان فضايي كشور در افق

1400 و نقشههاي سازمان فضايي 28 استان كشور به صورت مجلد جداگانه ارائه شده است.

بخش اول – كليات

الف – مقدمه

دوبار تجربه تدوين برنامههاي بلندمدت با نگاه به سرزمين در كشوري با وسعت جغرافيايي ايران كه سابقه بيش از 50 سال برنامه ريزي را تجربه كرده است، دستمايه هاي گرانبهايي را براي نظام برنامه ريزي و برنامه ريزان كشور به همراه داشته است. تجربه اول كه به دهه 1350 شمسي بازمي گردد پس از افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي كشور بود كه در طي دو شوك نفتي دهه 1970ميلادي رخ داد و برنامه ريزان را واداشت تا با افزايش هزينههاي جاري و عمراني دولت تخصيص مجددي از منابع را سامان دهند.

اين درحالي بود كه عدم تعادل هاي چشم گير منطقه اي، ناهماهنگيهاي بين بخشي، رشد غولآساي پايتخت، ناكارآمدي شبكه زيرساختي كشور و…. ضرورت توجه جدي به سرزمين و اتفاقاتي كه در آن عرصه مي افتاد را الزامي نموده بود.

تجربه نخست آمايش سرزمين در كشور كه طي دهه پنجاه توسط مهندسين مشاور ستيران سازمان يافت به گونهاي طراحي شده بود كه در قالب مجموعهاي از برنامه هاي ميان مدت عملياتي شود. هرچند با وقوع انقلاب اسلامي و ضرورت تجديد نظر در همه اركان نظام وقفه اي در اجراي برنامه هاي آمايشي پديد آمد اما تجربيات گرانبهاي مطالعات آمايش كه پس از انقلاب اسلامي حاصل شد، دستمايه هاي شگرفي بود كه براي كشوري كه در دنياي وابستگي به شرق و غرب داعية استقلال و خودكفايي داشته است افقهاي نويني را نويد مي بخشيد.

در اين فضا بود كه با همت مسؤلان وقت سازمان برنامه و بودجه و تشكيل دفتر برنامه ريزي منطقه اي وظيفه تهيه سند آمايش سرزمين اسلامي ايران برعهده دفتر مذكور قرارگرفت. هرچند به دلايل مختلف مطالعات دور اول آمايش پس از انقلاب نيز نتوانست از مرحله طرح پايه آمايش سرزمين فراتر رود اما با توجه به برخي از ابعاد حاوي جنبههاي خلاقانه اي بود كه در نوع خود قابل توجه هستند.

ارائه دلايل اين امر هر چند در حوصله بحث حاضر نمي گنجد اما مجموعه اي از عوامل ساختاري و كاركردي را شامل مي شود كه در حيطه هاي مختلف نظري، معرفتي، عملي و اجرايي مي گنجند. اين موضوع كه بعضاً حتي در ميان برنامه ريزان نيز تلقي واحدي از آمايش سرزمين وجود ندارد حكايت از تعدد برداشتها از مقوله آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي و اجرائي كشور دارد كه سبب گرديده عليرغم تلاشهاي گسترده و دامنه دار در زمينه مطالعات آمايش سرزمين برخي سوءتفاهم ها نظير در تعارض و رقابت قرار داشتن سنت برنامه ريزي اقتصادي با آمايش سرزمينTP TP1 به تحديد عرصههاي لازم براي پيشبرد مطالعات آمايش سرزمين بيانجامد.

مجموعه مطالعات آمايش هرچند در حيطة عمليات برنامه ريزي كمتر فرصت ظهور و بروز يافتند اما در حيطة نظري منجر به تعميق و بوميسازي مباني آمايش در ايران شدند. انباشت معارف آمايشي در شرايطي كه معضلات كشور به لحاظ ماهوي تفاوت چنداني با گذشته نكرده بود به علاوة فضاي نويني كه شرايط و انتظارات محيط دروني پس از جنگ و تجربة تهيه و اجراي دو برنامه توسعه و تحولات بيروني ناشي از فروپاشي شوروي و تحولات جهاني روي داده بود منجر به دستور هيئت محترم دولت در نيمه دوم سال 1376 براي انجام دور دوم مطالعات آمايش سرزمين گرديد. نتايج مرحله اول دور اخير مطالعات آمايش سرزمين در بهار 1379 تدوين شد و با ارائه مجموعه مطالعات مرحله اول شامل ” نظريه پايه توسعه ملي“ و ”ديدگاه بلندمدت توسعه فضايي كشور“ در هيئت محترم وزيران نخستين گام خود را بسوي تدوين سند آمايش سرزمين برداشت. تدوين ” نظريه پايه توسعه“ كه اصليترين خطوط وجهت گيريهاي توسعه كشور را ترسيم مي كند از آنجا ضرورت يافت كه در فقدان يك سند چشم انداز براي توسعه كشور خلاء وجود اسناد بالادست توسعه را پر نمايد. با ارائه نظريه پايه توسعه ملي در هيئت محترم دولت و تاكيد دولت محترم بر ادامه مطالعات ، مجموعه رهيافت هاي ” نظريه پايه توسعه ملي “ در جلسات ”شوراي آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامهريزي“ نهايي گشته و مبناي مطالعات آمايش سرزمين در مرحله تفصيلي گرديد. با وجود عزم جدي در هيئت دولت و سازمان مديريت و

TP PT1- در بخش بعد به اجمال به نحوه ارتباط رويكردهاي مختلف در برنامه ريزي با هم و جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور خواهيم پرداخت.

برنامه ريزي براي تدوين سند آمايش سرزمين مرحله جمع بندي مطالعات در نيمه دوم سال 1381 آغاز گرديد كه در بهار 1382 براي ارائه به هيئت محترم وزيران آماده شد. با اين حال و با توجه به ورود سازمان مديريت و برنامه ريزي و در پي آن كل مجموعه دولت در فرايند تدوين چشم اندازـ با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ و تهيه لايحه برنامه چهارم وقفهاي در ارائه اسناد آمايش سرزمين به هيئت محترم دولت پديد آمد. هر چند تهيه دو سند ملي چشم انداز و لايحه برنامه چهارم فرصت مغتنمي بود تا مجموعه مطالعات اخير آمايش سرزمين در جهت غناي هر چه بيشتر اين اسناد بكار گرفته شود و از اين طريق رهيافت هاي آمايش سرزمين وارد عمليات برنامهريزي توسعه گردد.

توجه به آمايش سرزمين در دور اخير مولود نوعي احساس نياز به ديدگاهي جامعنگر، دورنگر و راهبردي بود كه نه تنها به روابط بين بخشي و بين منطقه اي نظر داشته باشد، بلكه روابط بخشي ـ منطقهاي را نيز از قلم نيانداخته باشد. احساس نيازي كه حكايت از نوعي تحول در مختصات فكري نظام برنامهريزي و اجرايي كشور دارد. هرچند در ادامه اين نوشتار به اجمال ضرورتهاي تهيه اسناد آمايشي كه اين احساس نياز نوعاً مولود آن ضروريات است ـ مورد بحث قرار مي گيرند.

در بخش بعد ضمن بررسي تفاوت انواع رويكردهاي ممكن و سطوح مختلف در برنامهريزي به مقايسة گزينه هاي مختلف تفكر و عمل در تنظيم امور توسعه و معرفي و ارزيابي سطوح مختلف برخورد با برنامهريزي و توسعه پرداخته شده است و سعي گرديده جايگاه هر يك از گزينههاي متفاوت در برنامه ريزي و مديريت توسعه در سطح ملي مورد بررسي قرار گيرد.

ب -جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور

آمايش سرزمين را مهندسي ترتيبات بهره وري بهينه از ظرفيت هاي اجتماعي و طبيعي تعبير كرده اند.

بدين ترتيب مقوله آمايش سرزمين بهعنوان تلفيقي از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعه شناسي و بهعنوان تبيين ديدگاه درازمدت توسعه ملي براساس مراحل اساسي ذيل شكل ميگيرد:

تدوين اصلي ترين جهت گيري هاي توسعه بلندمدت كشور از منظر آمايش سرزمين در يك فرايند نگاه از بالا به توسعه ملي وتعيين وتبيين بازتابهاي سرزميني آن
تعيين امكانات و قابليت ها و موانع و تنگناها كه تعيينكننده تخصص ها و عملكردهاي اصلي اقتصادي واجتماعي و منشاء انتخاب فعاليت ها در سطح مناطق مي باشند در يك فرايند نگاه از پايين به سطح ملي 3- تلفيق دو فرايند نخست در برخورد با بخش هاي اقتصادي و ايجاد هماهنگي هاي بين منطقهاي و بين بخشي و بخشي- منطقه اي و تصوير بازتابهاي سرزميني مرحله توسعه يافتگي بخش هاي مختلف در سطح ملي

اما چه نسبتي ميان آمايش سرزمين و توسعه مي توان تعريف كرد؟ و اين دو چه نسبتي با برنامه ريزي در معناي مرسوم خود دارد؟ قيد زمان چه تأثيري بر روش هاي مطالعاتي و عملياتي آنها خواهد گذاشت؟ نمودارهاي صفحات بعد با مروري بر تعاريف، به روند تاريخي شكلگيري هر يك از جريانهاي مرسوم، جايگاه آنها در سياستگذاري و هدف هريك از رويكردهاي مطرح ميپردازد.

ج-ضرورت هاي تهيه و اجراي برنامههاي آمايشي

همانگونه كه در مقدمه نيز اشاره شد، نبود يا مورد استفاده قرارنگرفتن يك سند ملي آمايش سرزمين مسائل و مشكلاتي را بهوجود آورده است كه ذيلاً مورد توجه قرار ميگيرند:

عدم تعادل هاي موجود در سرزمين، كه بخشي ناشي از اتخاذ استراتژي قطب رشد در سالهاي قبل از انقلاب و بخشي بدليل عدم اتخاذ استراتژي هاي مناسب سازماندهي فضا در سالهاي بعد از انقلاب مي باشد، در آينده ساختار فضايي كشور را با مشكلات جدي روبرو خواهد ساخت.
عدم بهره برداري مناسب از امكانات و قابليت هاي برخي از مناطق كه اين امر از يكسو موجب حاشيه اي شدن قسمت هايي از سرزمين و از سوي ديگر موجب فشار فراتر از ظرفيت به منابع و عرصه هاي محدود خواهد شد.
عدم هماهنگي هاي لازم بين بخشهاي اقتصادي در سطح سرزمين. اين امر موجب عدم پيوستگي و ارتباط منطقي بين طرحهاي عمراني بزرگ كشور ميگردد. به گونه اي كه اگر چه عدم هماهنگي و مشكلات ناشي از آن پس از مدتي ممكن است حل گردد اما تاخير بوجود آمده موجبات ناكارآمدي اين گونه طرح ها را بويژه در برهة تاسيس و بهرهبرداري آنها فراهم آورده و به اتلاف هنگفتي از منابع منجر مي گردد.
به فراموشي سپرده شدن شرايط اجتماعي، قومي و فرهنگي مناطق (يكپارچه سازي فضا و وحدت ملي) بدليل ناديده انگاشتن اين گونه مسائل در فرآيند تهيه برنامههاي توسعه ملي، طرحهاي عمراني بزرگ در اين مناطق يا درحد ظرفيت مطلوب مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا ممكن است بدليل عدم ادغام در ساختار اقتصادي مناطق و ناتواني از ايجاد پيوندهاي پيشين و پسين با ساير فعاليت هاي مكمل، سرمايه گذاريهاي صورت گرفته از كارآيي لازم برخوردار نشوند.
و . . .

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد World War II

پاورپوینت درمورد World War II

پاورپوینت-درمورد-world-war-iiمشخصات فایل

عنوان:

World War II

قالب بندی:پاورپوینت

پاورپوینت به صورت لاتین میباشد و دارای نقشه میباشد

تعداد اسلاید: 7

محتویات

GERMAN EXPANSION
•1933 – The Nazi Party came to power in Germany (the Third Reich forms). Hitler began to rebuild the military in direct violation of the Treaty of Versailles (secretly at first, and in public by 1935 – the Western democracies do nothing).
•March 1936 – Germans occupied the Rhineland with troops – again violating the Treaty of Versailles and again resulting in no reaction from the Western democracies.
•March 1938 – Austria was annexed by the Third Reich.
•Sept 1938 – Munich Agreement. Britain and France agreed to Hitler’s demands to ‘free’ oppressed German people that lived within the Czech Republic. German troops occupied the Sudetenland in the first weeks of October.
•March 1939 – Germany seized the remainder of western Czechoslovakia. The western democracies finally realized Hitler’s true intention of conquest. The southeastern portion became the Slovak Republic, allied with Germany.
•April 1939. Similarly, Italy invaded Albania and then become officially allied with Germany with the “Pact of Steel” in May.
•1 September 1939 Germany invaded Poland with two Army Groups. On 17 Sept the Soviet Union, who had previously signed a non-aggression agreement with Germany (Molotov-Rippentrop Pact: 23 August 1939) invaded and occupied eastern Poland. France and Britain declared war on Germany.
•27 September 1940. Tripartite Pact: The Axis Powers formally came into being. Germany, Japan and Italy signed this agreement to mutually support each other in their quest to conquer their spheres of influence. Hungary and Romania joined in November ’40 and Bulgaria joined in March 41.
•October 1939-April 1940. The ‘Phony War’. Germany built up forces to invade France while France established defenses behind her Maginot Line (a series of strong fortifications on the French-German Border). Since the Maginot Line did not extend beyond that border, the French positioned their more mobile forces, including the British Expeditionary Force, on the Belgium Border, which would cross that border should the Germans attempt a repeat of the Schlieffen plan they had executed at the beginning of WW I. This, the Dyer Plan, would meet and defeat any German attack trying to swing around the Maginot Line, through Belgium/Netherlands.
•9 April – German forces occupied Denmark
•9 April – June. Germans invaded Norway. These two actions protect the German trade routes with Sweden (Iron Ore) and assisted Germany to execute her future submarine campaign in the Atlantic.
•10 May 1940 – Battle of France. The Germans invaded the Netherlands and Belgium (bypassing the Maginot Line). Britain and France moved to counter this attack.
•German Army Group A (containing the majority of the Panzer Units) attacks through the Ardennes Forrest and cuts off two French Armies and the BEF from the rest of the French Forces. These troops either surrendered or were evacuated at Dunkirk.
•22 June – The Battle of France ends. After the disaster in the Low Countries, the French Army becomes almost totally ineffective, and the Germans easily attack through northern and eastern France. France surrenders and Vichy France was established, which is Southern France, Corsica and the French Colonies that now became essentially allied with Germany.
•July – October 1940. Battle of Britain. An attempt by Germany to gain air superiority, in order to invade Britain (Operation Sea Lion). The Germans failed and eventually called off the Operation.

NOT SHOWN: Sept 1940-Nov 1942: North Africa Campaign. A series of see-saw battles between German/Italian Forces (Libya) and the British (Egypt).
•October 1940. Italy attempted to invade Greece, but failed miserably. They actually lose half of Albania, and the British sent forces to defend Greece.
•April 1941. Germany goes to the aid of Italy by invading Greece, and consequently Yugoslavia when the Yugoslav government was overthrown, cancelling her previous agreement to allow the Germans to pass through their county.
•20-31 May 1941. Germany seized Crete with an almost purely Airborne Assault. They suffered such great losses, they never again conducted a major airborne assault.
•22 June – December 1941. Operation Barbarossa. Three German Army Groups attacked into the Soviet Union, but were finally stopped just short of Moscow by stiff Soviet resistance, strategic overreach and the winter.

NORTH AFRICA AND ITALY
•8 November 1942: Operation Torch. Knowing that they are not yet strong enough for a direct assault into Europe, but realizing they must attack somewhere, the Allied Combined Chiefs of Staff decided to attack North Africa to assist the British 8th Army destroy the German/Italian Forces that were fighting in the vicinity of Egypt. At three landing sights, the Allies landed in Morocco and Algeria and quickly defeat the Vichy forces there.
•10 November 1942: Germans occupied Southern France and Corsica as the Vichy government began to topple (due to defections in N. Africa).
•November 1942 – The allies advanced toward Tunisia to seize critical supply ports. However, the Germans rushed troops into Tunisia from Italy/Sicily and form the 5th Panzer Army. The Germans successfully halted the Allied advance just short of their goal. The British 1st Army was now forced to go on the defense and wait for supplies and reinforcements to arrive from their very long supply lines, as well as wait for better weather. A French and American Corps occupied positions to the south of the main British Corps. In early February, Panzer Army Afrika (Rommel) arrived in Tunisia after being driven from Egypt by the 8th Army.
•Rommel proposed that the combined German Armies attack the weak allied right flank to attempt to cut the 1st Br Army from its supply lines prior to the 8th Army’s arrival in force.
•Feb 1943. Battle of Kasserine Pass: This battle was a tactical defeat for the Americans, but an operational failure for the Germans who are unable to follow up on their initial success. The 8th Army finally arrived in force and the two German Armies surrendered in May 1943.

With the Allies still unprepared to invade Europe, a decision was made at the Casablanca Conference to attack into Sicily (the decision to invade Italy was made with the success of the Sicilian operation)
• 10 July 43: 15th Army Group (AG) with the US 7th Army (Patton) and the British 8th Army (Montgomery) invade Sicily (Operation Husky). 505th Parachute Regt (82nd Airborne Division) and 1st British Airborne Division assist.
•10 July – 17 August 43: Sicily was conquered. The US 7th Army attacked up the western side of the island, protecting the flank of the British 8th Army that attacked up the eastern side. The Germans were able to evacuate much of their men and equipment.
•3 Sept 43: British 8th Army invaded the ‘toe’ of Italy as a diversion (Operation Baytown). The US 5th Army (Clark) then made the Allied main amphibious assault (Operation Avalanche) at Salerno on 9 September, while the 1st British Airborne Division conducted a supporting amphibious assault (Operation Slapstick) at the ‘heel’ of Italy. Salerno was a very difficult operation for the allies, but poor German coordination resulted in a successful invasion.
•Just prior to the Salerno invasion, Italy surrendered to the Allies. This was announced during the invasion to create havoc for the Germans. The Germans, however, had anticipated this capitulation and rapidly disarmed the Italian forces.
•16 Sept – 8 Oct 43: Movement to the Gustav Line. The British 8th Army linked up with the US 5th Army by 16 Sept and the Germans (under Luftwaffe Field Marshall Kesselring) withdrew to and held the Gustav line by 8 October.
•July-Nov 43: After two failed German offensives (Stalingrad in 1942 and Kursk in July 1943), the Soviet Union begin the 1st of their major offensives to push the Germans back to Germany. This offensive occurred along the majority of the eastern front and reached the Dnieper River.
و . . .

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد کرم خوشه خوار انگور

پاورپوینت درمورد کرم خوشه خوار انگور

پاورپوینت-درمورد-کرم-خوشه-خوار-انگورمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد کرم خوشه خوار انگور

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

محتویات

تاریخچه

مورفولوژی

زيست شناسي

سیکل زندگی ( چهار نسلی )

سیکل زندگی ( سه نسلی )

نحوه خسارت

كنترل غیرشیمیایی (زراعی)

كنترل شیمیایی

منابع

قسمتی از پاورپوینت

تاریخچه

اولین بار در ایران در سال 1324 از موستانهای ارومیه جمع آوری شده است.

در ایران فقط بر روی مو ولی در کشورهایی دیگر میزبانهایی از قبیل درختچه های زینتی نیز وجود دارد .

بزرگترین آفت انگور می باشد .
بیشترین خسارت در موستانهای آذربایجان غربی و همچنین زنجان ، قزوین ، تهران و اصفهان می باشد .

مورفولوژی

* حشره ی کامل شب پره ایست که عرض آن با بال باز 13-12 میلیمتر می باشد .

* رنگ عمومی بدن قهوه ای و روی بالها نوار ها و لکه های روشن دارد .* تخم صدفی زرد متمایل به سفید .

* لارو سن 1 سفید مایل به خاکستری .

* لارو سن آخر به رنگ سبز یا خاکستری مایل به قرمز .

زيست شناسي

این آفت در مناطق سردسیر سه نسل در سال و در مناطق معتدله و گرمسیر چهار نسل در سال دارد.

دوره جنینی 10-8 روز ، دوره لاروی 18-17 و 4 سن لاروی دارد ، شفیرگی 8-7 روز و دوره رشد و نمو و نشو و نمو برای یک نسل 36-32 روز می باشد.

و . . .

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد یخچال های طبیعی

پاورپوینت درمورد یخچال های طبیعی

پاورپوینت-درمورد-یخچال-های-طبیعیمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد یخچال های طبیعی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:27

محتویات

یخچال های طبیعی

یخچالی طبیعی در آرژانتین

زیبایی یخچال ها

انواع یخچال

یخچال‌های قطبی

کلاهک های یخی

قدیمی ترین یخچال های جهان

قسمتی از پاورپوینت

یخچال های طبیعی

یخچال طبیعی یا یَخ‌رود توده‌ای یخ است که بر اثر نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی، که دارای هوای بسیار سردی هستند، به آرامی جریان پیدا می‌کند.
اگر مشتی برف به محکمی در دست فشرده شود، برف به یخ تبدیل می‌شود. این همان رویدادی است که پس از بارش برف، در دره‌های مرتفع کوهستانی رخ می‌دهد. برف در کف دره، بر اثر فشار برف‌های بالایی فشرده و به یخ تبدیل می‌شود.

دانلود فایل

پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با محاسبات ابری

پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با محاسبات ابری

پاورپوینت-یکپارچه-سازی-دولت-الکترونیک-با-محاسبات-ابریمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با محاسبات ابری

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34

محتویات

فهرست عناوین
جهانی شدن
دولت
دولت الکترونیک
مزایا و معایب دولت الکترونیک
زیر ساخت دولت الکترونیک
پردازش ابری
مدل و معماری پردازش ابری
استفاده از پردازش ابری در دولت الکترونیک
نتیجه گیری

قسمتی از پاورپوینت
پدیده جهانی شدن Globalization
•جهاني شدن از ديدگاه كارشناسان امور بين الملل فرايند يكپارچگي مردم جهان در يك جامعه واحد است به نحوي كه حوادث و اتفاقات در نواحي دوردست سبب شكل گيري رخدادهاي محلي مي شوند .البته جهاني شدن سبب گسترش پيوند ها و ارتباطات متقابل فراتر ازدولت ها
مي شود و از اهميت مرزها و فاصله جغرافيايي مي كاهد.

جهانی شدن Globalization

جهاني شدن در حقيقت يكي از مراحل پيدايش و توسعه تجدد وسرمايه داري جهاني است و به مجموعه فرايندهاي پيچيده ،كه به موجب آن دولت ها ي ملي به نحو مطلوب و فزاينده اي به يكديگر وابسته مي شوند،اطلاق مي شود.

و .. .

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد یکپارچه سازی دولت الکترونیک با محاسبات ابری

پاورپوینت درمورد یکپارچه سازی دولت الکترونیک با محاسبات ابری

پاورپوینت-درمورد-یکپارچه-سازی-دولت-الکترونیک-با-محاسبات-ابریمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد یکپارچه سازی دولت الکترونیک با محاسبات ابری

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34

محتویات

فهرست عناوین
جهانی شدن
دولت
دولت الکترونیک
مزایا و معایب دولت الکترونیک
زیر ساخت دولت الکترونیک
پردازش ابری
مدل و معماری پردازش ابری
استفاده از پردازش ابری در دولت الکترونیک
نتیجه گیری

قسمتی از پاورپوینت
پدیده جهانی شدن Globalization
•جهاني شدن از ديدگاه كارشناسان امور بين الملل فرايند يكپارچگي مردم جهان در يك جامعه واحد است به نحوي كه حوادث و اتفاقات در نواحي دوردست سبب شكل گيري رخدادهاي محلي مي شوند .البته جهاني شدن سبب گسترش پيوند ها و ارتباطات متقابل فراتر ازدولت ها
مي شود و از اهميت مرزها و فاصله جغرافيايي مي كاهد.

جهانی شدن Globalization

جهاني شدن در حقيقت يكي از مراحل پيدايش و توسعه تجدد وسرمايه داري جهاني است و به مجموعه فرايندهاي پيچيده ،كه به موجب آن دولت ها ي ملي به نحو مطلوب و فزاينده اي به يكديگر وابسته مي شوند،اطلاق مي شود.

و . . .

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد زخم پپتیک

پاورپوینت درمورد زخم پپتیک

پاورپوینت-درمورد-زخم-پپتیکمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد زخم پپتیک

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17

محتویات

زخم پپتیک

علل

Other Ulcerative Diseases

علایم

مقایسه زخم معده بادوازدهه

برسی ویافته های تشخیصی

Zollinger-Ellison Syndrome(ZES)

درمان دارویی

Vagotomy

انواع واگوتومی

آنترکتومی

قسمتی از پاورپوینت

زخم پپتیک peptic ulcer

حفره(مری،دئودنوم،پیلور) UGI زخم مخاطی وعمیق

.درصورت پیشرفت درلایه عضلانی گشترش و به پریتوئن میرسد

شیوع اولسردوازدهه 4برابراولسرمعده

در افراد40-60سال شایع

شیوع درمردان بیشتراززنان

درکودکان وحتی شیرخواران هم مشاهده شده است.

علل:
qعفونت ناشی ازباکتری گرم منفی هلیکوباکترپیلوری
qاسترس(stress ulcer)، ژنتیک(شانس خانوادگی3برابر)
qگروه خون D.U o Group
qارتباط باغذا(شیر،موادکافئین دار، شاید ترشح اسید معده)
qسایر عوامل:مصرف طولانی مدت NSAID،الکل وسیگار
qG.U A Group یاسایرگروهها بجزO
و . . .

دانلود فایل

پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید

پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید

پاورپوینت-رزم-انفرادی-65-اسلایدمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت رزم انفرادی

قالب بندی :پاورپوینت

تعداد اسلاید: 65

محتویات

تعریف رزم انفرادی

تعریف تاکتیک

چک لست تجهیزات انفرادی

تجهیزات انفرادی

منظور از آموزش تجهیزات انفرادی

کیسه انفرادی

کیسه انفرادی محتوی اقلام زیر می باشد

لیست اقلام اردوگاهی گروهان و رزم و تمرینات صحرائی

چک لیست شناسایی عوارض زمین

تعریف عوارض زمین

انواع عوارض زمین

منظور از شناسایی عوارض زمین

عوارض طبیعی

عوارض مصنوعی

تقسیم بندی زمین از لحاظ دید

تعاریف و اصطلاحات

خط الرأس جغرافیایی(یال)

خط الرأس نظامی

خط القعر

شیار

سوک

کنج

پرتگاه

حاشیه یا لبه

رودخانه

کرانه نزدیک

کرانه دور

کرانه راست و چپ

جزیره و . ..

حدود اختفاء

شیب و ضد شیب

اصول اقدامات احتیاطی پدافند غیر عامل

چک لیست استتار، اختفا ، پوشش

تعریف اختفاء

انواع اختفا ء

اصول نگهبانی ، ایست و بازرسی

کلمه ی شناسایی ( اسم رمز )

نحوه ایست و بازرسی هنگامی که عابر آشناست

نگهبان زوجی باشد

عناصری که در پاسدارخانه فعالیت می کنند

وظایف مسؤول پاسدارخانه

نکات مهم

وضعیت بحرانی ( قرمز )

* تعریف رزم انفرادی

به کلیه ی دانستنی هایی که یک رزمنده باید در میدان رزم رعایت نموده و بکارگیری نماید را رزم انفرادی گویند .

* تعریف تاکتیک

روش به کارگیری دانش و هنر رزمیدن را « تاکتیک » گویند و به عبارتی ، راه و روش چگونه جنگیدن را « تاکتیک » گویند .

چک لست تجهیزات انفرادی :

1) تجهیزات انفرادی :

تجهیزات انفرادی عبارت است ازوسایل وسازوبرگی که یک نظامی درحالتهای مختلف رزم وتمرینات صحرایی به آن نیازمند است.

2) منظور از آموزش تجهیزات انفرادی :
.1آشنایی با اقلام تجهیزات انفرادی
.2طرز بستن و حمل تجهیزات
.3کسب مهارت دراستفاده از تجهیزات
.4اصول نگهداری از تجهیزات

3) بار همراه:

اقلامی ازتجهیزات انفرادی است که فرد نظامی درهمه حال درمیدان رزم به آن نیاز دارد .

4) بار همراه شامل اقلام ذیل می باشد:

بسته زخم بندی 2. بندحمایل (چهار بند) 3. بیل وکلنگ انفرادی باجلدآن 4. پلاک تشخیص هویت

5 . جای خشاب 6 . جلد نارنجک دستی 7. جنگ افزارسازمانی با مهمات وتجهیزات مربوط به آن

8 . جیره اضطراری (48ساعته) 9 . دربازکن قوطی کنسرو 10. غلاف سرنیزه

قاشق ، چنگال وکارد 12 . قطب نما با جلدآن 13. قمقمه باجلد مربوطه

14 . قند و چای (48 ساعته) 15.کلاه فیبر و فولادی با روکش 16. کمربند برزنتی (فانسقه)

کوله پشتی 18.کیف نخ وسوزن 19 . لباس کاراضافی یکد ست
وسایل نظافت شخصی (48 ساعته) 21 . یقلاوی

5) تجهیزاتی که به فانسقه نصب میشود :

به منظوردسترسی سریع و راحت و حفظ تعادل فرد ، بطورمعمول این تجهیزات به روش زیرنصب میشود:

ازچپ به عقب(سمت چپ بدن) ؛ چنانچه فانسقه دارای سوراخ باشد و تجهیزات نصب متناسب باآن باشد :

جای خشاب: سوراخهای شماره سه و چهار

غلاف سرنیزه : سوراخهای شماره پنج و شش

قمقمه باجلد : سوراخهای شماره هفت و هشت

ازراست به عقب (طرف راست بدن)

جلد قطب نما ؛ سوراخهای شماره یک و دو

جای خشاب ؛ سوراخهای شماره سه و چهار

جلد نارنجک دستی ؛ سوراخهای شماره هفت و هشت

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه چهارم:داده ها

پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه چهارم:داده ها

پاورپوینت-درمورد-آمار-سوم-تجربی-جلسه-چهارم-داده-هامشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربیجلسه چهارم:داده ها

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7

محتویات

قسمتی از پاورپوینت

اسلاید 1

نتایج حاصل از اندازه گیری و یا بررسی نمونه راداده می گوییم

روش های جمع آوری داده ها عبارتند از :

-استفاده از داده های از پیش تهیه شده
-از طریق پرسش :
1- مستقیما از اشخاص (شفاهی ،مصاحبه)

2- پرسش نامه کتبی برای اینکه سوالات به طور یکسان پرسیده شود

اسلاید 2

از طریق مشاهده و ثبت وقایع

-از طریق انجام آزمایش
نکات مهمی در تهیه پرسش نامه

-از سوالات ساده و کاملا واضح استفاده کنید.استفاده از عبارتی که معیار مشخصی ندارد باعث می شود تا از سوالات چند برداشت شود.حدالامکان از سوالاتی که پاسخ آنها یک کلمه ای یا اعداد هستند استفاده می شود
-سوالاتی که پاسخ دهنده نخواهد جواب دقیق بدهد مانند سن ،درآمدو….از پاسخ های از پیش آماده شده استفاده کنید

اسلاید 3

-از سوالات هدایت کننده استفاده نکنید زیرا به طور غیر مستقیم در خواننده اثر مثبت یا منفی القا می کند
-اگر پاسخ به سوال در مورد یک موضوع یا محصولی بود.پاسخ ها را به صورت گزینه ای کمی یا کیفی سطح بندی شده انتخاب کنید
-سعی شود از سوالات با پاسخ های چند گزینه ای استفاده شود
-دستورالعمل کامل و واضح پاسخ گویی به پرسش نامه باید ضمیمه شود
و . . .

دانلود فایل