مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو در قالب pdf (قابل کپی به word) در 153 صفحه د ر این پژوهش به معرفی ومقایسه قبور ایلامی جدید با توجه به کشفیات بدست آمده تا کنون خواهیم پرداخت ؛ تا با مقایسه هاي انجام گرفته درمیان این تدفینها ، الگوي مناسبی در ارتباط با شیوه هاي تدفین این دوره که یکی از نزدیکترین دوره ها به امپراتوري بزرگهخامنشی است (و بسیار بر آن موثر) را ارائه نماییم و با این معرفی، تاثیر وتاثر ها و سنت هاي تدفینی در این دوره از تاریخ را مورد کنکاش قرار دهیم. پژوهش ارائه شده در 4 فصل ارائه می گردد که در فصل اول به کلیات

مستند سازی ساختار معماری و بررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید

مستند سازی ساختار معماری و بررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید

 مستند سازی ساختار معماری و بررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید

مطالعه، مستند سازی ساختار معماری وبررسی پیشینه تاریخی قلعه تاق اسپهبد خورشید پل سفید سوادکوه در قالب pdf در ۱۰ کیلومتری حد فاصل پل سفید – سرخ آباد، راهی فرعی در سمت چپ از جاده ی اصلی جدا می گردد که به منطقهى خطير کوه و در نهایت به استان سمنان منتهی می شود. با پشت سر گذاشتن ۲ کیلومتر در دست راست به دامنه ی کوهی می رسیم، که تاق در آن جای دارد. قلعه تاق اسپهبد خورشید با مختصات جغرافیایی ۳۵ درجه، ۵۹ دقیقه و ۵۹۸ ثانیه عرض شمالی و ۵۳ درجه، ۱۴ دقیقه و ۲۵۴ ثانیه طول شرقی در ارتفاع ۱۲۸۴ متر از سطح دریا، در پای روستای کمر پشت در منطقه ی ارژنگ

بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری

بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری

بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری

بررسی، مطالعه و شناخت سفال های قلعه رستم لردگان چهار محال بختیاری در قالب pdf در 126 صفحه (قابل کپی به word) موقعیت خاص چهارمحال و بختیاری و قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطقی همانند فارس،خوزستان و فلات مرکزی نشان از اهمیت این منطقه در ادوار مختلف تاریخی و پیش از تاریخی دارد.با وجود موقعیت خاص و مهم این منطقه،به استثنای بررسی و کاوش های هیئت آلمانی در سال های دور تاکنون مطالعات نظاممند و همه جانبه ای در این منطقه صورت نگرفته است.هرچند در سال های اخیر توجه بیشتری به این منظقه شده است اما جنبه های مختلف مطالعات پیش از تاریخی این منطقه هنوز به درستی روشن نشده است. مهمترین محوطه نوسنگی در منطقه ی چهارمحال و بختیاری محوطه قلعه رستم می

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی در قالب pdf در 40 صفحه (قابل کپی به word) *این فایل به جهت صرفه جویی در پرینت به صورت فشرده تنظیم شده و هر دو صفحه در یک صفحه چیدمان شده است. در اصل فایل 80 صفحه بوده است. روستاي قلعه خان در شهرستان مانه و سملقان به مركزيت آشخانه در استان خراسان شمالي واقع است . در ميان خانه هاي بافت قديمي اين روستا تپه اي باستاني وجود دارد. بر اساس پژوهش هاي باستان شناختي، اين تپه به طور متناوب از 6000 ق. م

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری در قالب pdf( قابل کپی به word) در 126 صفحه موقعیت خاص چهارمحال و بختیاری و قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطقی همانند فارس،خوزستان و فلات مرکزی نشان از اهمیت این منطقه در ادوار مختلف تاریخی و پیش از تاریخی دارد.با وجود موقعیت خاص و مهم این منطقه،به استثنای بررسی و کاوش های هیئت آلمانی در سال های دور تاکنون مطالعات نظام مند و همه جانبه ای در این منطقه صورت نگرفته است.هرچند در سال های اخیر توجه بیشتری به این منظقه شده است اما جنبه های مختلف مطالعات پیش از تاریخی این منطقه هنوز به درستی روشن نشده است.

مقایسه تطبیقی نقوش حجاری شده سنگ قبرهای گورستان سفیدچاه و خالدنبی

مقایسه تطبیقی نقوش حجاری شده سنگ قبرهای گورستان سفیدچاه و خالدنبی

مقایسه تطبیقی نقوش حجاری شده سنگ قبرهای گورستان سفیدچاه و خالدنبی

مطالعه و مقایسه تطبیقی نقوش حجاری شده سنگ قبرهای گورستان سفیدچاه وخالدنبی در قالب pdf در109 صفحه بنابر این تاریخ شناسان می گویند که سنگ قبرها تابلوهای معماری و فرهنگ هر منطقه هستند و سنگ قبرها، طرح های معماری ایران قدیم را تداعی می کنند باعنایت به موضوع مورد مطالعه، در این تحقیق تلاش نمودیم به تصویرهای شكل گرفته بر سنگ قبرها على الخصوص سنگ قبرهای گورستان سفید چاه و خالد نبی بپردازیم که از ویژگی های متفاوت این گورستان ها با گورستان های دیگر قرار داشتن سنگ قبرها به حالت عمودی است و برای نشان دادن اینکه هر کدام از مردگان چه شغلی داشته اند، ابزار و ادوات شغلی افراد بر روی سنگ ها حک شده و حتی برای آنکه مشخص شود در